Tel: +90 212 282 80 85

arbiogaz@arbiogaz.com

Arbiogaz
Atık Gaz ve Koku Arıtma

Anasayfa   >   ÇÖZÜMLER   >   Atık Gaz ve Koku Arıtma

Atık Gaz ve Koku Arıtma

Atık Gaz ve Koku Arıtma

Koku Giderimi

Günümüzde gittikçe önem kazanmaya başlayan koku giderimi konusunda firmamız çeşitli prosesler kullanarak farklı çözümler sunabilmektedir. Atıksudan ve atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan kötü koku genellikle H2S, NH3, SO2, bazı uçucu organik bileşikler (VOC) ve merkaptanlardan kaynaklanmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel tesislerden kaynaklanan kokular için de özel çözümler sunulabilmektedir.

Gaz Arıtımı

Farklı kaynaklardan üretilmiş baca gazı SO2, SO3, H2S, HCl, HF gibi tehlikeli kirleticiler içermektedir. Bu gazların insan sağlığına ve çevreye önemli etkileri vardır. İnsan sağlığı açısından gözde, burunda ve boğazda tahriş ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi kısa süreli; kronik solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve beyinde, sinirlerde rahatsızlıklar gibi uzun süreli etkileri vardır. Çevresel etkileri arasında ise su ve toprak kirliliği, su yaşamına zararları ve bina aşınmaları bulunur. Ayrıca küresel ısınmaya katkıları da oldukça yüksektir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca gazlarıyla ilgili sınır değerler belirlenmiştir. Bu sınır değerlerin aşılmaması ve sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre ederek havaya vermesini sağlayan sistemler baca gazı arıtma sistemleridir.

Kimyasal Koku Giderimi

Kimyasal koku giderimi, özellikle belirli kimyasallardan kaynaklanan kokunun gideriminde uygulanan etkili bir yöntemdir. Yüksek konsantrasyonlu kirliliklerde tercih edilebilir, alan ihtiyacı bazı biyolojik yöntemlere göre daha düşüktür.

Koku gideriminde kullanılan çeşitli kimyasalların, kokuyu oluşturan maddeleri oksitlemesi prensibi ile arıtma yapan yatak üzerinde sürekli sirkülasyon yapılarak gerçekleşen bu prosesler tek ya da çok kademeli olarak sunulabilmektedir.

Giderimi zor olan ya da yüksek konsantrasyonlu kokularda ya da bu kokulara ilaveten toplam koku giderimi istendiği durumlarda biyolojik sistemler ile seri şekilde çalışan çözümler de sunulabilmektedir.

Temel olarak kimyasal koku giderim sistemleri, atık hava toplama kanalları, atık hava emiş fanları, yıkama kulesi ya da kuleleri, kimyasal depo tankları ve dozaj sistemleri, sirkülasyon pompası ve sistem otomasyonu için gerekli ölçüm enstrümanlarından oluşur.

Biyolojik Koku Giderimi

Biyolojik koku giderimi için çeşitli çözümler sunulabilmektedir. Bunlardan en yaygın şekilde kullanılanı biyofiltredir. Bunun yanı sıra biyolojik scrubberlar ve biyotrikling filtreler kullanılarak koku giderimi sağlanabilmektedir.

Temel olarak kokulu gazların bir yatak üzerinde oluşturulan biyo-kütle ile teması ile biyolojik olarak koku oluşturan kimyasalların giderilmesi prensibiyle çalışırlar.

Biyofiltreler

En yaygın olarak kullanılan koku giderim sistemidir. Diğer sistemlere göre alan ihtiyacı yüksektir ancak verimli bir şekilde ve minimum işletme maliyeti ile koku giderimi sağlar.

Biyofiltrelerde biyo-kütle, özel olarak işlenmiş biyolojik bir yatak üzerinde oluşturulmaktadır (ağaç kabukları vb.). Temel olarak biyofiltreler, atık hava toplama kanalları, atık hava emiş fanları, filtre yatağı hava nemlendirme sistemi ve filtre yatağından oluşur. Filtrenin yerleştirileceği alan betonarme olarak yapılabileceği gibi çeşitli malzemelerden üretilebilen hazır panellerden de oluşabilmektedir. Alan ihtiyacı, diğer sistemlere göre daha fazladır.

Fotoiyonizasyon

Belirli dalga boylarında ultraviyole ışınların kullanılarak koku yapan kimyasal maddelerin parçalanması ve oksitlenmesi ile başlayan reaksiyonun, katalitik bir yüzey alanında tamamlanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Biyolojik yöntemlere göre, devreye alınma ve proses kontrolü açısından daha basit sistemlerdir, açıldığı anda arıtmaya başlar, sarf malzemeleri ve standart mekanik kontroller dışında takip edilmesi gereken bir proses süreci yoktur. Özellikle H2S ve VOC kaynaklı kokunun gideriminde etkili olabilmektedir.

Temel olarak bu sistemler atık hava toplama kanalları, atık hava emiş fanı, UV lambalarının bulunduğu bir reaktör ve katalist malzemenin bulunduğu bir tanktan oluşur.Top